m88.vin app

Giáo đầu

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

Cộng đoàn cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

ĐC

1 Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

2 Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐC

3 Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần, 

4 nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *

5 Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người. 

ĐC

6 Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *

7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
 là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

ĐC

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8 Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, 

9 nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm. 

ĐC

10 “Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
 Đây là dân tâm hồn lầm lạc, 

11 chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.” 

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Ca vịnh

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Xướng đáp

Bài đọc 1

Xướng đáp

Bài đọc 2

Xướng đáp

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
 Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi,
 Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Kết thúc

 Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa. 

Ca vịnh

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Lời Chúa

Xướng đáp

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

ĐC

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
 Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ; 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
 Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. 

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.

Ca vịnh

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. 

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. 

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Lời Chúa

Xướng đáp

Kết thúc

Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.

Cộng đoàn  Tạ ơn Chúa.

Ca vịnh

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, 

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

ĐC

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC

Lời Chúa

Xướng đáp

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)

ĐC

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
 Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta. 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. 

ĐC

Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

Thánh thi

Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống,
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
 Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống,
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời. 

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng,
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời. 

Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.

Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.

Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.

Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
 Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh,
Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần,
Nguyện cầu Ánh Sáng muôn dân
Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây. 

Ngài ra định luật an bài
Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,
Chúng con mệt mỏi rã rời,
Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho. 

Âm ty Ngài đã phá xưa,
Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy,
Kẻo đoàn con Chúa hư đi,
Uổng công giá máu chuộc về bấy nay. 

Vậy dầu cho xác thân này
Ðêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,
Thì lòng trí vẫn một bề
Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.

Ngợi khen Vua Cả thiên đường
Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
 Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

Ca vịnh

Tv 4 Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Đức Ki-tô, Đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh)

ĐC Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

3Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá *
ưa thích chuyện hư không,
chạy theo điều giả dối ?

4Hãy biết rằng :
Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa ; *
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

5Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

6Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
và tin tưởng vào Chúa.

7Biết bao kẻ nói rằng :
“Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?” *
Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

8Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
 hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

9Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *
vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

10ban cho con được sống yên hàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
Tv 133 (134) Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5)

ĐC Hãy chúc tụng Thiên Chúa
đêm đêm suốt canh dài.

1Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa
ứng trực suốt đêm trong thánh điện,
nào chúc tụng Chúa đi !

2Hãy giơ tay hướng về cung thánh
mà dâng lên lời chúc tụng Người.

3Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
từ núi thánh Xi-on.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Hãy chúc tụng Thiên Chúa
đêm đêm suốt canh dài.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a
Tv 90 (91) Nương bóng Chúa toàn năng

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19)

ĐC Nương cánh Chúa,
bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

1Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,
 và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,

2hãy thưa với Chúa rằng : *
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che,
con tin tưởng vào Ngài.”

3Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng,
khỏi tai ương tàn khốc.

4Chúa phù trì che chở,
dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân : *
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

5Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày, *

6cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

7Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người, *
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

8Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân. *

9Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

10Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà, *

11bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

12Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *

13Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.

14Chúa phán :
“Kẻ gắn bó cùng Ta
sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta
sẽ được sức phù trì ;

15“khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,
lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.

“Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Nương cánh Chúa,
bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a
Tv 85 (86) Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2 Cr 1,3.4)

ĐC Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

1Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

2Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,
hằng tin tưởng nơi Ngài.

3Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa : *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

4Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

5Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ; *

6lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

7Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *

8Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

9Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan
và tôn vinh danh Ngài.

10Vì Ngài thật cao cả
và làm nên những việc lạ lùng ; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

11Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
 để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

12Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con hết lòng cảm tạ,
thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *

13vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

14Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con : *
chúng đâu có kể chi đến Ngài.

15Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận,
 lại giàu tình thương và lòng thành tín.

16Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

17Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a
Tv 142 (143),1-11 Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

Con người được nên công chính không phải vì làm những việc lề luật dạy, nhưng vì tin vào Đức Ki-tô Giê-su (Gl 2,16)

ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

1Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

2Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.

3Kẻ thù bách hại con,
chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.

4Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.

5Nhớ ngày xưa tháng cũ,
con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *

6Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.

7Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hoá ra người thiên cổ.

8Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

9Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

10Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

11Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a
Tv 30 (31),2-6 Lời cầu nguyện tin tưởng của người sầu khổ

Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha (Lc 23,46)

ĐC Xin Chúa cứu độ con,
và cho con ẩn náu bên Ngài.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

2Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
 xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
3ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. *
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.

4Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa,
vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. *

5Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

6Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Xin Chúa cứu độ con,
và cho con ẩn náu bên Ngài.
Tv 129 (130) Tiếng kêu từ vực thẳm

Chính Đức Giê-su sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi (Mt 1,21)

ĐC Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa.

1(Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,)
2muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý,
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

3Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ? *

4Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

5Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *

6Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
7trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

8Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

Tv 15 (16) Chúa là phần gia nghiệp

Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giê-su khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24)

ĐC Thân xác con nghỉ ngơi an toàn. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

1Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *

2Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?”

3Còn thần ngoại xứ này,
những thần linh xưa con sùng mộ, *

4vẫn gia tăng tàn phá,
và thiên hạ tới tấp chạy theo.

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
 tên của thần, môi con không tụng niệm !

5Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ; *
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

7Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *

8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ
và lòng dạ hân hoan, *
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : *
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Thân xác con nghỉ ngơi an toàn. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a
Tv 87 (88) Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

Đây là giờ các ông hành động, là lúc thần tăm tối hoành hành (Lc 22,53)

ĐC Trước Thánh Nhan, lạy Chúa,
con kêu cứu đêm ngày.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

2Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. *

3Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

4Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề, *

5thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi !

6Con nằm đây giữa bao người chết, *
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi
và không được tay Ngài săn sóc.

7Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. *

8Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

9Chúa làm cho bạn bè xa lánh
và coi con như đồ ghê tởm. *
Con bị giam cầm không thể thoát ra,

10mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.

Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài. *

11Chúa đâu làm phép lạ
cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy
ca tụng Chúa bao giờ ?

12Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa,
cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ? *

13Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ,
đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?

14Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin. *

15Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.

16Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ. *

17Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.

18Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la. *
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Trước Thánh Nhan, lạy Chúa,
con kêu cứu đêm ngày.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

Lời Chúa Đnl 6,4-7 Kh 22,4-5 1 Tx 5,9-10 1 Pr 5,8-9a Ep 4,26-27 1 Tx 5,23 Gr 14,9

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Anh em đừng phạm tội : chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng ! Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. Lạy Chúa, Ngài ngự giữa chúng con, và chúng con thuộc về Chúa vì được mang danh Ngài. Xin đừng bỏ rơi chúng con, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

Xướng đáp

XTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.

ĐTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.

XNgài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.

Đcon xin phó thác hồn con.

XVinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

ĐTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.

XTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

ĐTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

XNgài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.

ĐHa-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

XVinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

ĐTrong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a

Thánh ca Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)

ĐC Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này, và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin sai thiên thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an, và xin tuôn đổ phúc lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện : hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời, giờ đây, xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nẩy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin Lạy Chúa, xin thương chiếu giãi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành, để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin Lạy Chúa Giê-su Ki-tô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của chúng con, ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin rằng : sau khi đã vượt qua đêm dài của cái chết, chúng con sẽ vui mừng sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con được liên kết vững bền với Đức Ki-tô, Con Một Chúa, Đấng đã chịu mai táng trong mồ, để cùng Người, chúng con được trỗi dậy và sống một đời sống mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn
và giờ sau hết được chết lành. 

Cộng đoàn A-men.

Ca vãn kính Đức Mẹ

Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !

Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.

Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;

Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.

Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc (Ave Regina caelorum)

Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc,
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.

Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên toà Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (Sub tuum praesidium)

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,
Ngài xiết bao thánh thiện,
Này chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài.

Lúc sa vòng gian khổ,
Khi gặp cảnh phong trần,
Lời con cái nài van,
Xin Mẹ đừng chê bỏ.

Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước !

Lạy Mẫu Nghi cao cả (Alma Redemptoris)

Lạy Mẫu Nghi cao cả,
Sinh dưỡng Chúa cứu đời
Là Cửa Trời rộng mở
Ngôi Sao Biển rạng ngời.

Xin Mẹ thương cứu trợ
Kẻ lỡ bước sa chân
Ðang tìm tay nâng đỡ
Mà cải quá tự tân.

Mẹ sinh Chúa Thiên Ðình,
Ðấng tạo thành nên Mẹ,
Trước sau vẫn khiết trinh,
Ôi lạ lùng khôn ví!

Gáp-ri-en mừng hát,
xin Mẹ nhận lời chào,
Và dủ tình thương xót
Ðoàn tội lỗi quỳ tâu.

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli)

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc
Ha-lê-lui-a!
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang
Ha-lê-lui-a!
Ðã phục sinh như lời Người phán trước
Ha-lê-lui-a!
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng
Ha-lê-lui-a!

Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cộng đoàn Và ở cùng cha. 

Chủ sự Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
 ban phúc lành cho anh (chị) em.

 Cộng đoàn A-men.

Chủ sự Chúc anh (chị) em ra về bình an.

Cộng đoàn Tạ ơn Chúa.

nhà cái mu88 download tải m88 vin tại fb88 thể thao fun88 nhà cái w88 địa chỉ